www.eprace.edu.pl » problemy-wloch » Wstęp

Wstęp

Problemy społeczne pojawiły się wraz z utworzeniem pierwszych państw i formowaniem grup społecznych. Zebranie ludzi w skupiska i podporządkowywanie ich ogólnie obowiązującym prawom nigdy nie było proste i dobrze zorganizowane. Każdy nakaz lub zakaz prawny niósł ze sobą ryzyko odstępstwa od norm społecznych. Charakter, temperament, osobowości, wychowanie i sposób życia ludzi powodowały trudności z podporządkowaniem się prawom. Miało to miejsce we wszystkich państwach. Do tej pory nikt z rządzących nie umiał wyeliminować wyzysku człowieka przez człowieka, niesprawiedliwości, korupcji, oszustw, kradzieży, niechęci do urzędów, biedy i bezprawia.

Istnieją systemy społeczne, które w niektórych krajach ograniczyły problemy, wynikające z nieprzestrzegania prawa (Szwecja, Norwegia- kradzieże, rozboje), ale w większości państw trudno się z nimi uporać. Niełatwe jest pozbycie się bezrobocia czy korupcji w skomplikowanej sytuacji ekonomicznej; w chwili, gdy plajtują kolejne firmy, upadają banki, a gospodarka znajduje się w stanie zawieszenia , podczas gdy nie pojawiają się nowe miejsca pracy, nie rozwijają się kluczowe gałęzie przemysłu, budownictwa czy wydobycia surowców. Także nadprodukcja prowadzi do zastoju w gospodarce i zahamowania rozwoju ekonomicznego. Odbija się to niekorzystnie na instytucjach budżetowych: administracji, służbie zdrowia czy szkolnictwie.

Interesującym wydaje się być - jak przedstawia się ta problematyka społeczna, skala, uwarunkowania, przyczyny i skutki a także jakie stosowane są środki zapobiegawcze w jednym z największych krajów Europy – Włoszech, w państwie o bogatych tradycjach i kulturze, tworzącym jeszcze przed naszą erą normy współżycia społecznego.

W pieszym rozdziale opisano problemy społeczne współczesnych Włoch, dysproporcje i ubóstwo w niektórych regionach kraju oraz niski poziom życia obywateli, kryzys zatrudnienia, związany ze starzeniem się społeczeństwa, spadek produkcji w kluczowych włoskich branżach, nielegalną imigrację z sąsiednich krajów.

Rozdział drugi jest analizą i komentarzem do problemów gospodarczych Włoch. Dotyczą one stanu gospodarki włoskiej oraz wpływu na nią stosunków społecznych, opisanych w poprzednim rozdziale.

Trzeci rozdział przedstawia problemy polityczne i społeczne, występujące we współczesnych Włoszech. Dotyczy to administracji, służby zdrowia, szkolnictwa i gospodarki.

W opracowaniu wykorzystano: publikacje w języku polskim oraz włoskim, obejmujące problematykę związaną ze słabą organizacją państwa włoskiego, dzieła filozoficzne, dane z portali internetowych, informacje z czasopism ( Wprost, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek ) oraz definicje słownikowe.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.